"VAN MEIJE JENTIES VAN OUDEGA EN EELCK HENDRIKX TOT HEEGH"

GENEALOGIE "VAN SLAGEREN"

Deze genealogie, waarvan hieronder een samenvatting wordt gegeven, werd samengesteld en geschreven door: Nanno van Slageren te Eindhoven. Neem voor verdere informatie contact op via e-mail: nannovsl@hetnet.nl

SAMENVATTING

Onze voorouders, met name de eerste drie bekende generaties, woonden en werkten in Oudega en Heeg, twee dorpjes in het waterrijke gebied van de gemeente Wymbritseradiel, ten zuidwesten van Sneek in de zuidwesthoek van Friesland.

Meije Jenties, afkomstig van Oudega, trouwde op 14 augustus 1712 te Heeg met Eelck Hendrikx. Volgens het trouwboek van de hervormde kerk: "De huwe­lijkse proclamaties van Meije Jenties van Oudega en Eelck Hendrikx tot Heegh zijn op 31 juli voor de­zelfde maand gepro­clameerd. Huwelijk den 14 Augustus 1712". Uit dit huwelijk werden drie zoons geboren: Hendrik die op 11 juni 1713 werd gedoopt in de kerk van Heeg en Jentje en Wybe die omstreeks 1715 en 1717 te Nijesyl moeten zijn geboren. Meije Jenties was boer te Nijesyl, een buurtschap onder Oosthem.

Hendrik Meijes, de oudste zoon van Meije Jenties en Eelck Hendrikx, trouwde op 25 mei 1744 te Heeg met Jetske Willems van Terzool. Zij kregen in totaal negen kinderen, zeven dochters en twee zoons. De beide zoons werden traditie getrouw vernoemd naar de grootvaders, Meije en Willem. Hendrik Meijes was boer in Heeg en later in Idzega onder Oudega (W).

Meije Hendriks, de ouste zoon van Hendrik Meijes en Jetske Willems, werd op 9 april 1756 te Idzega geboren. Hij trouwde 5 november 1786 in Heeg met Akke Baukes. Zij kregen tien kinderen waarvan er drie op jeugdige leeftijd zijn overleden. Meije Hendriks was van beroep slager te Heeg.

Tijdens de Franse overheersing werd onder Napoleon de burger­lijke stand ingevoerd. Bij keizerlijk decreet van 18 augustus 1811 werd bepaald dat iedereen een familienaam moest aannemen die werd vastgelegd in het register van naamsaanneming. Uit de akte van naamsaanneming Wymbritseradeel 43/1, blad 74, blijkt dat Meije Hendriks op 21 december 1811 de naam "Slager" aanneemt. De akte is door hem ondertekend met een kruisje waaruit blijkt dat hij niet kon schrijven. In de akte worden ook alle op dat moment nog levende kinderen met hun leeftijd vermeld: Beitske 24, Jetske 23, Hendrik 21, Boukje 19, Wytze 14, Bouke 11 en Durk 8 jaar.

De naam "Slager" komt, behalve in de akte van naamsaanneming, verder niet meer voor maar is veranderd in "van Slageren". Vier maanden na de naamsaanneming, op 11 april 1812, wordt in het geboortenregister van de gemeente Wymbritseradeel de familienaam van de oudste dochter Beitske al geschreven als "van Slageren". 
Ook in de jaren daarna wordt in de trouwaktes van de kinderen van Meije Hendriks en Akke Baukes steeds zonder uitzondering de naam "van Slageren" gebruikt. Meije Hendriks is op 1 februari 1826 te Heeg op bijna 70-jarige leeftijd overleden. In de overlijdensakte is de familienaam "van Slageren". Akke Baukes overleed te Heeg op 20 oktober van datzelfde jaar en werd 65 jaar.

Willem Hendriks, de broer van Meije Hendriks, werd geboren te Idzega en op 5 februari 1756 gedoopt in de kerk van Oudega (W). Hij trouwde trouwde op 9 november 1794 in Gaastmeer met Tjitske Durks. Na hun huwelijk gingen ze in Oudega wonen waar ze twee kinderen kregen, Hendrik en Jetske. Willem Hendriks is in januari 1799 te Oudega overleden. Dus vóór de verplichte naamsaanneming van 1811. Onderzoek welke familienaam voor Hendrik Willems, het neefje van Meije Hendriks, werd aangenomen leverde het volgende resultaat op.

Tjitske Durks, de weduwe van Willem Hendriks, hertrouwde op 5 oktober 1800 te Oudega (W) met Durk Tammes. Op 8 juni 1809 kwamen ze, volgens het lidmatenregister van Nijega-Elahuizen, met attes­tatie van Oudega (W) naar Nijega. Daar nam Tjitske Durks op 20 januari 1812 voor zichzelf  de familienaam "Dirks" aan en als moeder en voogdes van haar kinderen Hen­drik en Jetske de familienaam "Wil­lemse".

 De naam "van Slageren" is verder uniek. Dit betekent dat de dragers van deze familienaam afstammen van Meije Hendriks van Slageren. Voor deze genealogie zijn de nazaten van zijn vier zonen Hen­drik, Wytze, Bauke en Durk van belang. De tak van Bauke Meijes van Slageren is in de manne­lijke lijn uitgestorven met het overlijden van zijn enige en onge­huwde zoon Meije Baukes op 28 januari 1864.

De naam "van Slageren" is verder uniek. Dit betekent dat de dragers van deze familienaam afstammen van Meije Hendriks van Slageren. Voor deze genealogie zijn de nazaten van zijn vier zonen Hendrik, Wytze, Bauke en Durk van belang. De tak van Bauke Meijes van Slageren is in de mannelijke lijn uitgestorven met het overlijden van zijn enige en ongehuwde zoon Meije Baukes op 28 januari 1864.